Videoer
Videoer
Stillbilder
Stillbilder
Historie
Historie
Skjøtningberg
Skjøtningberg
Tips
Tips
Ottar 1 - 90. Nr. 179
Copyright © 2013 av Kåre Fjällström  ·  All Rights reserved 
Kvartærgeologer har prøvd å knytte randavsetninger av lik alder til hverandre i det de har kalt stadier. Dette kan ofte være et vanskelig puslespill da morenene vanligvis ikke kan følges sammenhengende over større avstander. Nedenfor viser stadieinndelingen som er brukt her. De inntegnede israndposisjonene er flere steder usikre.

SOKKELSTADIET
Sokkelstadiet er en fellesbetegnelse for de aller eldste randavsetningene (20 -15 000 ar før nåtid). Med unntak av Vesterålen - Lofoten og nordligste Finnmark er randavsetningene (rand morener og breelvmateriale avsatt i kontakt med isen) avsatt på sokkelen, derav navnet sokkelstadiet.

Flere randavsetninger på Nord-Andøya i Nordland kan være avsatt da innlandsisen hadde sin maksimale utbredelse, og mye tyder på at i alle fall fjellområdene på nordsiden av øya kan ha vært isfrie under siste istid. Dette skyldes at Eggakanten bare ligger ca. 10 km nordvest for Bleik på Andøya. Ved en bedring av klimaet har innlandsisen begynt å smelte ned og rykke tilbake, og noe yngre randavsetninger tilhørende sokkelstadiet er funnet i Vesterålen, Lofoten og på Sværholthalvøya i Finnmark. Muligens har man randmorener nord på Finnmarkskysten, avsatt i slutten av sokkelstadiets tidsepoke.
Israndstadier
Geologi om Skjøtningberg